• මාපුටෝ
  • ටිබ්ලිසි
  • පොර්ට් මොර්ස්බ්
  • ලීමා
  • කොළඹ
  • ඔස්‍ලෝ
  • ලිවොව්
කලින් ඊළඟට

අපේ 2018 විශේෂ සමුළුව

දෙවිගේ ‍සෙනඟගේ විශ්වාසය ශක්තිමත් කරන්න සහ ඇසුරෙන් සතුටක් ලබන්න අතීතයේදී අවුරුදු පතා සමුළු හා එක්රැස්වීම් පැවැත්වුවා. - නික්මයාම 23:15, 16; නෙහෙමියා 8:9-18.

වර්තමානයේදීත් යෙහෝවා දෙවිගේ සාක්ෂිකරුවන් අවුරුදු පතා සමුළු පවත්වන අතර ඉන් යෙහෝවා දෙවියන් ගැන ඔවුන්ගේ විශ්වාසය තවත් ශක්තිමත් වෙන අතර එකිනෙකාව ඇසුරු කිරීමෙන් සතුටක් ලබන්නත් අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තෝරාගත් රටවල වාර්ෂිකව පවත්වන විශේෂ සමුළුවලින් ජාත්‍යන්තර සහෝදරත්වයේ සතුට භුක්ති විඳින්නත් අනාගත පාරාදීස පොළොවේ ජීවිතය කොයි වගේද කියා යම් අවබෝධයක් ලබාගැනීමටත් අවස්ථාව ලැබෙනවා.

2018 වසරේ විශේෂ සමුළු පැවැත්වෙන රටවල් ඔබට දැනුම් දෙන්න කැමතියි.

සමුළුව
Oslo
ජූලි 2018
සමුළුව පවත්වන භාෂාවන්:
English
Norsk
සංකේතය
Lima
නොවැම්බර් 2018
සමුළුව පවත්වන භාෂාවන්:
English
español
lenguaje de señas peruano
Quechua (Ayacucho)
සංකේතය
Preaching, Art Market
සැප්තැම්බර් 2018
සමුළුව පවත්වන භාෂාවන්:
English
Xichangana
Português
Txitxopi
Língua de Sinais Moçambicana
Gitonga
xiTshwa
සංකේතය
Lviv
ජූලි 2018
සමුළුව පවත්වන භාෂාවන්:
English
русский жестовый
русский
українська
සංකේතය
කොළඹ නගරයේ දේශනා කරමින්
ජූලි 2018
සමුළුව පවත්වන භාෂාවන්:
English
සිංහල
ශ්‍රී ලංකා සංඥා භාෂාව
தமிழ்
සංකේතය